ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
správní rada Personálního fondu
Korespondeční adresa: Miroslav Maňák, Obřanská 146, 614 00 Brno,   srpf@evangnet.cz
Důležité údaje
Číslo bankovního účtu
478496973/0300
Variabilní symboly plateb
xxxx = číslo sboru
odvod aktuálního roku
919100xxxx
odvod minulých let
919150xxxx
odvod za pastorační pracovníky
378830xxxx
sbírka solidarity sborů
919200xxxx
Předpis PF - kazatelé
pro rok 2018
108 300,- Kč
pro rok 2019
117 100,- Kč
Předpis pastorační pracovníci
pro rok 2018
64 980,- Kč
pro rok 2019
70 260,- Kč
Poslední platby
Odvod roku: 29.05.2018
Minulých let: 14.05.2018
Spl.kalendáře: 14.05.2018
Sbírka solidarity: 13.04.2018
CC repartice: 29.05.2018
CC sbírky: 29.05.2018
Nerozpoznané platby
Celkem: 32
Počet sborů: 11
Aktuality

24.11.2015 - Informace o projednání návrhu na odpuštění dluhů sborů vůči PF

Mimořádné zasedání 34. synodu ČCE projednávalo návrh na prominutí dluhů sborů vůči PF evidované správní radou PF ke konci roku 2013. Prominutí dluhů je možné provést pouze za předpokladu splnění několika podmínek. Tou první, pro Vás zásadní je, že sbor musí o odpuštění dluhu písemně požádat správní radu PF do 31. 12. 2015. Lze předpokládat, že usnesení mimořádného zasedání 34. synodu bude vyhlášeno v poslední chvíli před, ne-li po, uplynutím lhůty pro podání žádosti. Se souhlasem předsedy synodu, Vás o rozhodnutí synodu informuji ještě před vyhlášením usnesení, abyste měli prostor pro případné podání žádosti.
Synod pro žádost nestanovil formulář. Žádejte proto formou dopisu, ve kterém bude uveden žádající sbor a bude podepsán statutárními zástupci sboru. Vaši žádost bude ve spolupráci s příslušným seniorátním výborem posuzovat synodní rada, která má do 30. 3. 2016 připravit návrh pro synod, který o žádostech rozhodne s definitivní platností.
Žádosti v listinné podobě zasílejte na výše uvedenou adresu správní rady PF. Doporučuji současně zaslat e-mailem.
Přehled dluhů k 31. 12. 2013 viz příloha.
Sbory, které požádaly o odpuštění mají, ve sloupci Žádost ANO.

26.06.2015 - Rozšíření funkčnosti

 • V sekci Informace - Celkové bylo u Rekapitulace celocírkevních sbírek doplněno funkční tlačítko , které se zobrazí v okamžiku, kdy je z rozbalovací nabídky vybraný konkrétní seniorát.
 • Po kliknutí na výše uvedené tlačítko se načte přehled odvodů celocírkevních sbírek vyhlášený synodem pro zvolený seniorát a rok.
 • Sbírka, kterou sbor v daném roce nevykonal nebo neodvedl, má v tabulce žluté pozadí políčka.

06.02.2014 - Kompenzace za nevydatelný majetek

Na 3. zasedání 33. synodu bylo přijato usnesení č. 47, které určuje způsob kompenzace sborům za majetek nevydatelný podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Sbor, který správní radě Personálního fondu doloží, že vlastnil nevydatelný majetek, má právo na jeho kompenzaci.

Postup:

 1. Sbor zašle SpRPF návrh na kompenzaci, ke kterému přiloží:
  • doklady, kterými prokáže vlastnictví (posuzuje: Mgr. Olga Navrátilová, právní oddělení)
  • ocenění majetku (posuzuje: Ing. František Straka, ekonomický náměstek)
  Poznámka:
  V případě nejasností se obracejte výhradně na uvedené pracovníky ÚCK.
  Jejich úkolem je posoudit oprávněnost kompenzace a zkontrolovat ocenění majetku, případně požádat sbor o doplnění chybějících dokladů.
 2. SpRPF na základě posouzení návrhu rozhodne o tom, zda je požadovaná kompenzace v souladu s usnesením synodu. Rozhodnutí oznámí sboru.
 3. SpRPF dohodne se sborem plán čerpání kompenzace pro následující rok(y) (pokud není v návrhu uveden nebo není v souladu s usnesením synodu).
Agenda je přístupná v základní nabídce pod položkou Kompenzace, kde naleznete Pravidla a Přehled žádostí.

27.11.2012 - Návod jak čerpat solidární prostředky v menších částkách po více let

 • V nabídce Solidarita sborů na záložce Pravidla byl doplněn odkaz na návod, jak čerpat solidární prostředky v menších částkách po více let.
 • K zobrazení návodu můžete využít tento odkaz.