ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
správní rada Personálního fondu
Korespondeční adresa: Miroslav Maňák, Obřanská 146, 614 00 Brno,   srpf@evangnet.cz
Důležité údaje
Číslo bankovního účtu
478496973/0300
Variabilní symboly plateb
xxxx = číslo sboru
Odvod aktuálního roku: 919100xxxx
Odvod minulých let: 919150xxxx
Odvod za pastorační pracovníky: 378830xxxx
Odvod sbírky solidarity sborů: 919200xxxx
Předpis PF - kazatelé
Kazatelé rok 2018: 108 300,- Kč
Kazatelé rok 2019: 129 000,- Kč
Pastorační pracovníci rok 2018: 64 980,- Kč
Pastorační pracovníci rok 2019: 109 650,- Kč
Administrované sbory rok 2018: 0,- Kč
Administrované sbory rok 2019: 17 700,- Kč
Poslední platby
Odvod roku: 07.08.2018
Minulých let: 12.07.2018
Spl.kalendáře: 12.07.2018
Sbírka solidarity: 09.08.2018
CC repartice: 01.08.2018
CC sbírky: 03.08.2018
Nerozpoznané platby
Celkem: 33
Počet sborů: 12
Aktuality

17.08.2018 - Důležité změny přijeté 4. zasedáním 34. synodu

Synod v roce 2018 přijal tato usnesení, která se vztahují k Personálnímu fondu (uvádíme ta nejdůležitější):
 1. Usnesení č. 19: Změny Statutu Personálního fondu
  Čl. 6, odst. 1, písm. c

  Administrované sbory, v nichž je kazatelské místo obsazeno jáhnem, odvádějí plný roční odvod stanovený synodem. Ostatní administrované sbory odvádějí do Personálního fondu částku, která se rovná příplatku za administraci stanovenému mzdovým řádem, navýšenou o pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem.
 2. Usnesení č. 55: Odvod do Personálního fondu pro roky 2019 a 2020
  Synod stanovuje odvod do Personálního fondu za každé plně obsazené kazatelské místo pro roky 2019 až 2020 takto:
  • pro rok 2019 ve výši 129 000,- Kč
  • pro rok 2020 ve výši 150 000,- Kč
  Toto usnesení nahrazuje stanovenou výši odvodu do Personálního fondu pro roky 2019 a 2020 učiněné usnesením 1. zasedání 34. synodu č. 77.
 3. Usnesení č. 56: Odvody neobsazených sborů do Personálního fondu
  Synod stanovuje roční výši odvodu neobsazeného sboru do Personálního fondu za administraci pro rok 2019 na 17 700,- Kč.
 4. Usnesení č. 57: Odvod za pastoračního pracovníka
  Synod stanovuje odvod za pastoračního pracovníka povolaného na plný úvazek ve výši 85 % výše odvodu za kazatele, a to s účinností od 1. 1. 2019.

26.06.2015 - Rozšíření funkčnosti

 • V sekci Informace - Celkové bylo u Rekapitulace celocírkevních sbírek doplněno funkční tlačítko , které se zobrazí v okamžiku, kdy je z rozbalovací nabídky vybraný konkrétní seniorát.
 • Po kliknutí na výše uvedené tlačítko se načte přehled odvodů celocírkevních sbírek vyhlášený synodem pro zvolený seniorát a rok.
 • Sbírka, kterou sbor v daném roce nevykonal nebo neodvedl, má v tabulce žluté pozadí políčka.

06.02.2014 - Kompenzace za nevydatelný majetek

Na 3. zasedání 33. synodu bylo přijato usnesení č. 47, které určuje způsob kompenzace sborům za majetek nevydatelný podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Sbor, který správní radě Personálního fondu doloží, že vlastnil nevydatelný majetek, má právo na jeho kompenzaci.

Postup:

 1. Sbor zašle SpRPF návrh na kompenzaci, ke kterému přiloží:
  • doklady, kterými prokáže vlastnictví (posuzuje: Mgr. Olga Navrátilová, právní oddělení)
  • ocenění majetku (posuzuje: Ing. František Straka, ekonomický náměstek)
  Poznámka:
  V případě nejasností se obracejte výhradně na uvedené pracovníky ÚCK.
  Jejich úkolem je posoudit oprávněnost kompenzace a zkontrolovat ocenění majetku, případně požádat sbor o doplnění chybějících dokladů.
 2. SpRPF na základě posouzení návrhu rozhodne o tom, zda je požadovaná kompenzace v souladu s usnesením synodu. Rozhodnutí oznámí sboru.
 3. SpRPF dohodne se sborem plán čerpání kompenzace pro následující rok(y) (pokud není v návrhu uveden nebo není v souladu s usnesením synodu).
Agenda je přístupná v základní nabídce pod položkou Kompenzace, kde naleznete Pravidla a Přehled žádostí.

27.11.2012 - Návod jak čerpat solidární prostředky v menších částkách po více let

 • V nabídce Solidarita sborů na záložce Pravidla byl doplněn odkaz na návod, jak čerpat solidární prostředky v menších částkách po více let.
 • K zobrazení návodu můžete využít tento odkaz.