PERSONÁLNÍ
FOND
 
Důležité údaje
Číslo bankovního účtu
478496973/0300
Variabilní symboly plateb
xxxx = číslo sboru
Odvod aktuálního roku: 919100xxxx
Odvod minulých let: 919150xxxx
Odvod za pastorační pracovníky: 378830xxxx
Odvod sbírky solidarity sborů: 919200xxxx
Předpis PF pro rok 2021
Kazatelé: 200 000,- Kč
Paušální část: 175 000,- Kč
Základ poměrné části: 25 000,- Kč
Pastorační pracovníci: 170 000,- Kč
Administrované sbory: 17 700,- Kč
Předpis PF pro rok 2022
Kazatelé: 245 000,- Kč
Paušální část: 210 000,- Kč
Základ poměrné části: 35 000,- Kč
Pastorační pracovníci: 208 250,- Kč
Administrované sbory: 17 700,- Kč
Poslední platby
Odvod roku: 30.08.2021
Minulých let: 16.08.2021
Spl.kalendáře: 16.08.2021
Sbírka solidarity: 31.08.2021
CC repartice: 25.08.2021
CC sbírky: 31.08.2021
Nerozpoznané platby
Celkem: 8
Počet sborů: 7
Nepřehlédněnte

Podpora ze solidárních prostředků pro rok 2022

 • 30.11.2021 končí termín pro podání žádostí sborů o podporu ze solidárních prostředků na rok 2022.
 • Žádost o příspěvek podává sbor na formuláři, který je ke stažení zde.
 • Můžete také vyplnit interaktivní formulář v nabídce Žádosti, nebo klikněte zde.
 • Sbory odesílají vyplněné žádosti k posouzení příslušnému seniorátnímu výboru v dostatečném předstihu
 • Seniorátní výbory potvrzené žádosti odešlou v uvedeném termínu správní radě Personálního fondu
 • SpRPF k dnešnímu dni neobdržela žádnou žádost.
 • Na prosincové schůzi SpRPF žádosti projedná a připraví návrh pro Synodní radu

Upozorňujeme na změny v pravidlech solidarity usnesené 2. zasedáním 33. synodu

 • Farní sbor může obdržet příspěvek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků v případě, že v uplynulých devíti letech obdržel tento příspěvek nejvýše třikrát. První období pro tento výpočet počíná běžet od roku 2005. Měl-li by sbor obdržet příspěvek ze solidárních prostředků počtvrté, musí o žádosti rozhodnout synod.
 • V případě, kdy věc nesnese odkladu, může sbor podat žádost i v průběhu roku. Na základě takové žádosti připraví správní rada Personálního fondu návrh pro synodní radu do nejbližšího zasedání.
Aktuality

20.01.2020 - Tisku předpisu

V informacích o sborech na kartě Předpis PF
 1. Byl opraven tisk předpisu odvodu do PF pro kazatele.
 2. Byl doplněn tisk předpisu pro pastorační pracovníky.

12.12.2019 - Poměrná část odvodu do PF

1.zasedání 35.synodu ČCE schválilo od roku 2020 kombinovaný odvod do PF viz usnesení č.51.
Výpočtem poměrné části odvodu do PF byla synodní radou pověřena správní rada PF.
Poměrnou část odvodu do PF najdete v celkových informacích - Iformace >> Celkové >> Poměrná část odvodu PF.

Poměrná část odvodu do PF

 • se pro jednotlivé farní sbory vypočítá ze synodem stanoveného základu pro výpočet poměrné části odvodu podle synodem stanoveného klíče, který zohledňuje život farního sboru za uplynulé období,
 • poměrnou část odvádějí všechny farní sbory,
 • poměrná část není závislá na obsazení kazatelského místa

17.08.2018 - Důležité změny přijeté 4. zasedáním 34. synodu

Synod v roce 2018 přijal tato usnesení, která se vztahují k Personálnímu fondu (uvádíme ta nejdůležitější):
 1. Usnesení č. 19: Změny Statutu Personálního fondu
  Čl. 6, odst. 1, písm. c

  Administrované sbory, v nichž je kazatelské místo obsazeno jáhnem, odvádějí plný roční odvod stanovený synodem. Ostatní administrované sbory odvádějí do Personálního fondu částku, která se rovná příplatku za administraci stanovenému mzdovým řádem, navýšenou o pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem.
 2. Usnesení č. 55: Odvod do Personálního fondu pro roky 2019 a 2020
  Synod stanovuje odvod do Personálního fondu za každé plně obsazené kazatelské místo pro roky 2019 až 2020 takto:
  • pro rok 2019 ve výši 129 000,- Kč
  • pro rok 2020 ve výši 150 000,- Kč
  Toto usnesení nahrazuje stanovenou výši odvodu do Personálního fondu pro roky 2019 a 2020 učiněné usnesením 1. zasedání 34. synodu č. 77.
 3. Usnesení č. 56: Odvody neobsazených sborů do Personálního fondu
  Synod stanovuje roční výši odvodu neobsazeného sboru do Personálního fondu za administraci pro rok 2019 na 17 700,- Kč.
 4. Usnesení č. 57: Odvod za pastoračního pracovníka
  Synod stanovuje odvod za pastoračního pracovníka povolaného na plný úvazek ve výši 85 % výše odvodu za kazatele, a to s účinností od 1. 1. 2019.

06.02.2014 - Kompenzace za nevydatelný majetek

Na 3. zasedání 33. synodu bylo přijato usnesení č. 47, které určuje způsob kompenzace sborům za majetek nevydatelný podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Sbor, který správní radě Personálního fondu doloží, že vlastnil nevydatelný majetek, má právo na jeho kompenzaci.

Postup:

 1. Sbor zašle SpRPF návrh na kompenzaci, ke kterému přiloží:
  • doklady, kterými prokáže vlastnictví (posuzuje: Mgr. Olga Navrátilová, právní oddělení)
  • ocenění majetku (posuzuje: Ing. František Straka, ekonomický náměstek)
  Poznámka:
  V případě nejasností se obracejte výhradně na uvedené pracovníky ÚCK.
  Jejich úkolem je posoudit oprávněnost kompenzace a zkontrolovat ocenění majetku, případně požádat sbor o doplnění chybějících dokladů.
 2. SpRPF na základě posouzení návrhu rozhodne o tom, zda je požadovaná kompenzace v souladu s usnesením synodu. Rozhodnutí oznámí sboru.
 3. SpRPF dohodne se sborem plán čerpání kompenzace pro následující rok(y) (pokud není v návrhu uveden nebo není v souladu s usnesením synodu).
Agenda je přístupná v základní nabídce pod položkou Kompenzace, kde naleznete Pravidla a Přehled žádostí.