PERSONÁLNÍ
FOND
 
Důležité údaje
Číslo bankovního účtu
478496973/0300
Variabilní symboly plateb
xxxx = číslo sboru
Odvod aktuálního roku: 919100xxxx
Odvod minulých let: 919150xxxx
Odvod za pastorační pracovníky: 378830xxxx
Odvod sbírky solidarity sborů: 919200xxxx
Předpis PF pro rok 2023
Kazatelé: 290 000,- Kč
Paušální část: 245 000,- Kč
Základ poměrné části: 45 000,- Kč
Pastorační pracovníci: 246 500,- Kč
Administrované sbory: 17 700,- Kč
Předpis PF pro rok 2024
Kazatelé: 340 000,- Kč
Paušální část: 280 000,- Kč
Základ poměrné části: 60 000,- Kč
Pastorační pracovníci: 289 000,- Kč
Administrované sbory: 17 700,- Kč
Poslední platby
Odvod roku: 31.10.2023
Minulých let: 16.10.2023
Spl.kalendáře: 16.10.2023
Sbírka solidarity: 31.10.2023
CC repartice: 31.10.2023
CC sbírky: 31.10.2023
Nerozpoznané platby
Celkem: 17
Počet sborů: 15
Nepřehlédněnte

Podpora ze solidárních prostředků pro rok 2024

 • 30.11.2023 skončil termín pro podání žádostí sborů o podporu ze solidárních prostředků na rok 2024.
 • Sbory odesílají vyplněné žádosti k posouzení příslušnému seniorátnímu výboru v dostatečném předstihu
 • Seniorátní výbory potvrzené žádosti odešlou v uvedeném termínu správní radě Personálního fondu
 • SpRPF k dnešnímu dni obdržela celkem 7 žádostí.
 • Na prosincové schůzi SpRPF žádosti projedná a připraví návrh pro Synodní radu
  Stav Vaší žádost zjistíte zde.

Upozorňujeme na změny v pravidlech solidarity usnesené 2. zasedáním 33. synodu

 • Farní sbor může obdržet příspěvek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků v případě, že v uplynulých devíti letech obdržel tento příspěvek nejvýše třikrát. První období pro tento výpočet počíná běžet od roku 2005. Měl-li by sbor obdržet příspěvek ze solidárních prostředků počtvrté, musí o žádosti rozhodnout synod.
 • V případě, kdy věc nesnese odkladu, může sbor podat žádost i v průběhu roku. Na základě takové žádosti připraví správní rada Personálního fondu návrh pro synodní radu do nejbližšího zasedání.
Aktuality

02.04.2022 - Odhad odvodů do PF

Zavedením kombinovaného odvodu do PF si sbory nemohou spočítat předpis odvodu do PF. Je to tím, že se předpis skládá ze dvou částek:
 • paušální, která se vypočítá ze základu pro paušální část, výše úvazku a době trvání úvazku. Tedy stejným způsobem jako před zavedením kombinovaného odvodu.
 • poměrné, která se vypočítá podle synodem stanoveného vzorce. Do něj je potřeba doplnit krom základu pro výpočet poměrné části i údaje z evidenčních dotazníků a výkazů hospodaření všech farních sborů za 3 předchozí roky a celkový počet farářských úvazků k 1. lednu předchozího roku.
  Tyto informace sbory nemají a poměrnou část odvodu si nemohou vypočítat.
Situace je složitější, pokud chtějí odhadnout, jak se bude odvod do PF pro jejich sbor vyvíjet. Synod schvaluje závaznou výši odvodu do PF a její rozdělení na paušální část a a základ pro výpočet poměrné části odvodu pouze na jeden následující rok. Pro další roky schvaluje indikativní výši odvodů, respektive bere na vědomí ilustrativní výhled výše odvodů. A to bez rozdělení na paušální část a základ pro výpočet poměrné části.
V nabídce Výpočty >> Odhad předpisu je k dispozici kalkulačka, která předpis sboru počítá na několik let.
Upozorňujeme, že se jedná pouze o odhad.
Skutečný vývoj se bude lišit podle přijatých usnesení.

20.01.2020 - Tisku předpisu

V informacích o sborech na kartě Předpis PF
 1. Byl opraven tisk předpisu odvodu do PF pro kazatele.
 2. Byl doplněn tisk předpisu pro pastorační pracovníky.

12.12.2019 - Poměrná část odvodu do PF

1.zasedání 35.synodu ČCE schválilo od roku 2020 kombinovaný odvod do PF viz usnesení č.51.
Výpočtem poměrné části odvodu do PF byla synodní radou pověřena správní rada PF.
Poměrnou část odvodu do PF najdete v celkových informacích - Iformace >> Celkové >> Poměrná část odvodu PF.

Poměrná část odvodu do PF

 • se pro jednotlivé farní sbory vypočítá ze synodem stanoveného základu pro výpočet poměrné části odvodu podle synodem stanoveného klíče, který zohledňuje život farního sboru za uplynulé období,
 • poměrnou část odvádějí všechny farní sbory,
 • poměrná část není závislá na obsazení kazatelského místa

17.08.2018 - Důležité změny přijeté 4. zasedáním 34. synodu

Synod v roce 2018 přijal tato usnesení, která se vztahují k Personálnímu fondu (uvádíme ta nejdůležitější):
 1. Usnesení č. 19: Změny Statutu Personálního fondu
  Čl. 6, odst. 1, písm. c

  Administrované sbory, v nichž je kazatelské místo obsazeno jáhnem, odvádějí plný roční odvod stanovený synodem. Ostatní administrované sbory odvádějí do Personálního fondu částku, která se rovná příplatku za administraci stanovenému mzdovým řádem, navýšenou o pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem.
 2. Usnesení č. 55: Odvod do Personálního fondu pro roky 2019 a 2020
  Synod stanovuje odvod do Personálního fondu za každé plně obsazené kazatelské místo pro roky 2019 až 2020 takto:
  • pro rok 2019 ve výši 129 000,- Kč
  • pro rok 2020 ve výši 150 000,- Kč
  Toto usnesení nahrazuje stanovenou výši odvodu do Personálního fondu pro roky 2019 a 2020 učiněné usnesením 1. zasedání 34. synodu č. 77.
 3. Usnesení č. 56: Odvody neobsazených sborů do Personálního fondu
  Synod stanovuje roční výši odvodu neobsazeného sboru do Personálního fondu za administraci pro rok 2019 na 17 700,- Kč.
 4. Usnesení č. 57: Odvod za pastoračního pracovníka
  Synod stanovuje odvod za pastoračního pracovníka povolaného na plný úvazek ve výši 85 % výše odvodu za kazatele, a to s účinností od 1. 1. 2019.