PERSONÁLNÍ
FOND
 
Pracuje ve složení:
Pavel Stolař Kamil Vystavěl Miroslav Maňák
presbyter v Soběhrdech
farář v České Třebové presbyter v Brně-Židenicích
tel:
mobil:
 
 
tel:
mobil:
 
 
tel:
mobil:
533 440 223
603 429 945

Plní zejména tyto úkoly:
  • do konce prvního čtvrtletí každého roku shromažďuje prostřednictvím ÚCK informace pro výpočet nákladů na mzdy zaměstnanců povšechného sboru v daném roce a na jejich základě navrhuje výši odvodů do Personálního fondu,
  • kontroluje provádění odvodů do Personálního fondu,
  • navrhuje způsoby uložení a zhodnocení prostředků Personálního fondu,
  • pravidelně informuje prostřednictvím ÚCK církevní sbory o stavu Personálního fondu a o použití prostředků v něm shromážděných,
  • navrhuje rozdělení příspěvků z prostředků shromážděných sbírkou solidarity sborů
  • navrhuje personální a mzdová opatření.
Ve své činnosti se správní rada Personálního fondu řídí Řádem hospodaření církve, statutem Personálního fondu a usneseními synodu ČCE.
Jejich aktuální znění je v nabídce Dokumenty.