PERSONÁLNÍ
FOND
 
Na základě usnesení 3. zasedání 33.synodu č. 47, má sbor sbor, který vlastnil nevydatelný majetek, právo na jeho kompenzaci, za těchto podmínek:
 1. Nevydatelným majetkem se rozumí nemovitosti, které byly ve vlastnictví církevního sboru, které se v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 staly předmětem majetkové křivdy z některého z důvodů uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání a které nemohou být podle téhož zákona vydány.
 2. Církevní sbor, který správní radě Personálního fondu doloží, že vlastnil nevydatelný majetek, má právo na jeho kompenzaci za podmínek stanovených tímto usnesením.
 3. Církevní sbor nemá právo na kompenzace za nemovitosti, o jejichž vydání mohl podle zákona o majetkovém vyrovnání za podmínek stanovených tímto zákonem požádat, ale neučinil tak.
 4. Církevní sbor, který má právo na kompenzaci, je oprávněn v období let 2014 až 2031 započítávat vždy část kompenzace vůči povinným odvodům do Personálního fondu. Výši částky, kterou hodlá církevní sbor v následujícím kalendářním roce, příp. letech, započíst, oznámí správní radě Personálního fondu do 30. listopadu předchozího roku. Je-li započtení v souladu s tímto usnesením synodu, správní rada potvrdí, že je možno je učinit, a oznámí to církevnímu sboru.
 5. Kompenzaci je možné započíst i vůči již existujícím závazkům, které má církevní sbor vůči Personálnímu fondu.
 6. V každém kalendářním roce lze započíst kompenzaci maximálně do výše 2/3 ročního odvodu, jenž je církevnímu sboru na základě příslušného usnesení synodu jednotlivě vyměřen s ohledem na výši úvazku kazatele.
 7. Výše kompenzace pro jeden církevní sbor činí nejvýše 900 000 Kč.
 8. Výše kompenzace se stanoví na základě ocenění nevydatelného majetku takto:
  1. Pro ocenění zemědělské půdy i pro ocenění ostatních ploch neuvedených bodě 8 písm. b) a c) se použije aktuální cena BPEJ v daném katastru v roce 2013.
  2. Pro ocenění lesní půdy se použije cena 10 Kč/m2, která představuje průměrnou kupní cenu běžného lesa.
  3. Pro ocenění stavebních pozemků a budov bude použita dolní mez intervalu hodnoty odečtené z dostupné cenové mapy obce. V případě neexistence tohoto ocenění bude použito ocenění podle Pravidel zjednodušeného postupu ocenění nemovitostí, která jsou uvedena v příloze č. 1 na str. 3 a 4 tisku č. 23.

Pro posuzování žádostí o kompenzaci se SpRPF dohodla na spolupráci s Mgr. Olgou Navrátilovou a Ing. Františkem Strakou a usnesla tento postup:
 1. Prověření dokladů o vlastnictví nevydatelného majetku provede Mgr. Olga Navrátilová
 2. Kontrola ocenění nevydatelného majetku provede Ing. František Straka
  Ocenění budeme vyžadovat i v případě, kdy je zjevné, že hodnota majetku je vyšší než maximální výše kompenzace.
 3. O kompenzaci je možné žádat i v případě, že sbor vlastnil majetek a na jehož zcizení se jednoznačně nevtahuje některý z důvodů uvedených v § 5 zákona o majetkovém vyrovnání a jeho navrácení by se musel domáhat soudní cestou a kdy je pravděpodobné, že soud rozhodne v neprospěch sboru.
 4. SpRPF na základě prověření dokladů o vlastnictví a kontroly ocenění rozhodne, zda je v souladu s usnesením synodu. Toto rozhodnutí oznámí sboru.
 5. SpRPF dohodne se sborem plán čerpání kompenzace pro následující rok(y).
  Pokud není v návrhu uveden nebo není v souladu s usnesením synodu.
 6. Potvrzenou částku kompenzace k úhradě odvodů sboru pro daný rok zaúčtuje SpRPF na sborový účet PF jako úhradu předpisu a případně zašle sboru opravený předpis odvodů do PF.
 7. Potvrzenou částku kompenzace k úhradě dluhů předchozích let zaúčtuje SpRPF na sborový účet PF jako splátku dluhu.
 8. Na konci běžného roku SpRPF zkontroluje, zda čerpání kompenzace na úhradu odvodů do PF není vyšší než 2/3 předpisu sboru pro daný rok.