PERSONÁLNÍ
FOND
 
 • Správní rada Personálního fondu se pravidelně zabývá otázkou dluhů.
 • Sborům, u kterých eviduje dluh, zasílá upomínky, jejichž součástí je i návrh splátkového kalendáře.
 • Výše a počet splátek je individuální a závisí především na výši dluhu a schopnosti dluh splácet. Vždy je sboru ponechána možnost předložit vlastní splátkový kalendář a také je možné dohodnout odložení první splátky, a to i o několik let. Jediným kritériem je hranice do kdy má být dluh splacen, kterou stanovila správní rada maximálně na 10 let.
 • Je také možné zvolit jednu z možností splácení dluhu:
  • roční
  • - splátka jednou ročně, vždy nejpozději do 15.prosince daného roku,
  • pololetní
  • - splátka každé pololetí, vždy nejpozději do 15. dne posledního měsíce daného pololetí,
  • čtvrtletní
  • - splátka každé čtvrtletí, vždy nejpozději do 15. dne posledního měsíce daného čtvrtletí,
  • měsíční
  • - vždy nejpozději do 15. dne daného měsíce.
  Stejně tak je možné nastavit i výši jednotlivých splátek.
  • rovnoměrné - stejná výše jednotlivých splatek,
  • individuální - jednotlivé splatky si sbor zvolí podle svých možností. Např. na začátku nižší, na konci vyšší.
 • Řada sborů tuto možnost využila a navrhla správní radě Personálního fondu vlastní splátkový kalendář. Správní rada tyto návrhy akceptovala.
 • V případě, kdy sbor na upomínku a návrh splátkového kalendáře nezareaguje v daném termínu, je považován návrh splátkového kalendáře za odsouhlasený. Takové případy jsou však ojedinělé.
Upozorňujeme Vás na tato pravidla:
 • splátkové kalendáře jsou závazné,
 • pravidelně kontrolujeme jejich dodržování,
 • sbor, který má schválený splatkový kalendář a dodržuje jej, není považován za "dlužníka".
 • pokud sbor nebude dodržovat splátkový kalendář a ani nebude reagovat na výzvy k jeho dodržování, požádá správní rada PF synodní radu, aby s takovým sborem bylo zahájeno řízení podle pravidel hospodářské pomoci
Pokud se domníváte, že máte dluh z minulých let, využijte výhody splátkového kalendáře
a zašlete nám návrh splátek.