PERSONÁLNÍ
FOND
 
 • Personální fond byl zřízen rozhodnutím 1. zasedání 28. synodu ČCE v roce 1993.
 • Zajišťuje finanční prostředky na mzdy, na úhradu vedlejších mzdových nákladů dle obecně platných právních předpisů a nákladů souvisejících s penzijním připojištěním nebo životním pojištěním kazatelů a pracovníků ÚCK a s poskytováním jídelních kuponů.
 • Příjmy Personálního fondu tvoří:
  • pravidelné odvody všech církevních sborů, v nichž pracují kazatelé řádně ustanovení církví a odměňovaní v rámci jejího hospodaření
  • výnosy jmění shromážděného v Personálním fondu
  • výnosy Sbírky solidarity sborů
  • dary tuzemských a zahraničních fyzických a právnických osob
  • dotace, příspěvky a další platby ze státního rozpočtu s výjimkou těch, které jsou výslovně účelově vázány ke konkrétním účelům odlišným od účelu Personálního fondu
  • část výnosů hospodaření s majetkem povšechného sboru určená rozhodnutím synodu
 • Ze solidárních prostředků jsou hrazeny:
  • příspěvky farním sborům, které se nečekaně ocitly ve finanční tísni a nejsou schopeny provést povinný odvod do Personálního fondu
  • odvod za podporované a misijní místo, pokud synod nestanoví jinak.
 • Personální fond spravuje správní rada Personálního fondu na základě zmocnění, které jí uděluje synodní rada ČCE